P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: prapan-c
  • th

รีวิว


รีวิว

แบบบ้าน
ประสบการณ์ผลงานการก่อสร้างจริง

P1-Natural 01
พื้นที่ใช้ส้อย : 780 ตารางเมตร จ. สระบุรี

Thai Royal Hotel (งานต่อเติม)
พื้นที่ใช้ส้อย : 380 ตารางเมตร กรุงเทพฯ

P1-Warehouse
พื้นที่ใช้ส้อย : 1,360 ตารางเมตร จ. สระบุรี
ครอบครัว P1 Construction