P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

งานก่อสร้าง


งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคาร
พื้นที่ใช้สอย : 452 ตารางเมตร
ก่อสร้างเสร็จ : 10 ธันวาคม 2561
พื้นที่ใช้สอย : 562 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 980 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย : 220 ตารางเมตร
ก่อนการสร้างจริง
พื้นที่ใช้สอย : 256 ตารางเมตร
ก่อนการสร้างจริง
พื้นที่ใช้สอย : 165 ตารางเมตร
ก่อนการสร้างจริง